Oplysning til vores klienterKjær Advokatfirma er et anpartsselskab under cvr. nr. 26 02 67 68.


Vi træffes på forretningsadressen Rådhusgade 23, 9670 Løgstør.


Vi kan kontaktes på telefon nummer + 45 98 67 17 88 samt på de enkelte medarbejderes e-mailadresser, der kan findes under fanen "Medarbejdere".


Kjær Advokatfirma har klientbankkonti i Spar Nord Bank A/S - 9101 456 2989752.


I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til 100.000 euro (ca. 750.000 kr.). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti. Der gælder særlige regler for indskud vedr. fast ejendom, hvis den faste ejendom har været anvendt til eller er bestemt til hovedsageligt ikke-erhvervsmæssige formål. Her dækkes beløb op til 10 mio. euro, indtil 12 måneder efter beløbet blev indsat, og uanset om indskuddet står på en særskilt konto. Nærmere oplysninger om garantiordningen findes på Garantiformuens hjemmeside www.gii.dk.


Alle advokater hos Kjær Advokatfirma er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er en del af Advokatsamfundet.


Alle advokater hos Kjær Advokatfirma er omfattet af firmaets ansvarsforsikring og garantiordning tegnet hos Codan. Ansvarsforsikringen dækker al advokatvirksomhed udøvet af Kjær Advokatfirmas advokater uanset, hvor advokatvirksomheden udøves.


Kjær Advokatfirma anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, medmindre dette aftales med klienten.


Advokaterne hos Kjær Advokatfirma er omfattet af Advokatsamfundets tilsyns- og disciplinærsystem og af reglerne om god advokatskik, jf. retsplejelovens § 126. Herudover gælder de advokatetiske regler.


De regler, der særligt gælder for udøvelse af advokaterhvervet, kan findes på Advokatsamfundets hjemmeside www.advokatsamfundet.dk.


Generelt om salærfastsættelse kan det oplyses, at salæret i den enkelte sag fastsættes ud fra følgende kriterier: Sagens værdi eller betydning for klienten, arbejdets omfang og vanskelighed, sagens udfald, den anvendte tid, herunder om arbejdet har måttet ydes uden for normal arbejdstid, om der har været tale om en hastesag, samt det med sagen forbundne ansvar og sociale hensyn.


I tilfælde af en klage over sagsbehandlingen hos Kjær Advokatfirma eller en tvist om salær opkrævet af Kjær Advokatfirma, kan klienten indbringe klage, herunder klage over salærets størrelse, til Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, www.advokatnaevnet.dk.