Behandling af persondata ved dødsboskifte

Generelt om behandling af personoplysninger ved dødsboskifte:

 

Som en del af dødsboskiftet behandler vi personoplysninger om afdøde. Herudover behandler vi personoplysninger om livs- og andre arvinger/legatarer, afdødes eventuelle tidligere og nuværende ægtefæller, afdødes forældre, andre pårørende og nærtstående og interessenter i øvrigt (herefter tilsammen benævnt Interessenterne). Vi behandler sådanne personoplysninger om afdøde og Interessenterne i det omfang de indgår som en naturlig eller nødvendig del af de opgaver, der følger af dødsboskifteloven, dødsboskatteloven, boafgiftsloven og øvrig relevant lovgivning i forbindelse med gennemførelse af skiftet.

 

Vi er underlagt oplysningspligt efter databeskyttelsesreglerne. Til opfyldelse heraf giver vi denne orientering. Vi opfylder desuden løbende oplysningspligten i forbindelse med orientering om skiftet i øvrigt, eller giver informationen, hvor vi skønner det nødvendigt og hensigtsmæssigt.

 

Oplysningspligten kan være begrænset af lov, herunder af vores tavshedspligt samt hvis gennemførelsen heraf kræver en uforholdsmæssig stor indsats og/eller formålet vil forspildes eller afgørende hensyn til boets, afdødes, Interessenternes eller det offentliges interesser taler i mod.

 

Vi kommunikerer primært via e-mail, da det er med til at effektivisere bobehandlingen.

 

Vi kommunikerer både via sikre e-mails og almindelige ukrypterede e-mails. Vi benytter ikke almindelige ukrypterede e-mails hvis disse indeholder CPR. nr., fortrolige oplysninger eller andre følsomme oplysninger. Hvis der ikke er mulighed for at sende/modtage sikre e-mails, eller hvis der ikke ønskes korrespondance via e-mail, benytter vi i stedet almindelig post.

 

Du bedes straks informere os skriftligt, hvis du ønsker, at vi skal træffe konkrete foranstaltninger, herunder særligt i forhold til dine personoplysninger.

 

 

Dataansvarlig og formål med behandlingen:

 

Kjær Advokatfirma cvr. 26026768 er dataansvarlig, og spørgsmål om persondatabehandling mv. kan rettes til advokat Mogens Kjær, Kjær Advokatfirma, Rådhusgade 23, 9670 Løgstør, på e-mail mkj@kjaer-advokat.dk eller på telefon 98 67 17 88. Vi behandler personoplysninger i overensstemmelse med vores persondatapolitik, som kan findes på vores hjemmeside www.kjaer-advokat.dk. Generelt forsøger vi at begrænse behandlingen af personoplysninger mest mulig.

 

Konkret i relation til skifte af bobestyrerboer er formålet med behandlingen gennemførelse af skiftet i overensstemmelse med de lovkrav som bobestyrere er pålagt.

 

Derudover behandles personoplysningerne til administrative og andre interne formål i relation til vores advokatvirksomhed.  

 

 

Retsgrundlaget for vores behandling:

 

Retsgrundlaget for vores behandling er primært dødsboskifteloven, boafgiftsloven, dødsboskatteloven og arveloven i kombination med databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 c) og e) og eller b) samt artikel 9 stk. 2 a) – c) og f), artikel 10 og databeskyttelseslovens § 8, stk. 3-5 samt § 11, stk. 2.

 

Vi behandler endvidere almindelige personoplysninger i medfør af den gældende interesseafvejningsregel i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 f. Denne hjemmel kan benyttes for at gennemføre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling.

 

Også særlovgivning kan komme i betragtning, f.eks. lov om finansiel virksomhed, idet banker og forsikringsselskaber kan stille særlige krav, hvidvasklovgivningen, helbredsloven, forældelsesloven og bogføringsloven, m.fl.

 

Endelig kan vi behandle personoplysninger på grundlag af dit udtrykkelige samtykke, men oftest vil det ikke være nødvendigt med et sådant samtykke i forbindelse med behandling af dødsboer, fordi behandling kan finde sted via hvervet som bobestyrer eller til opfyldelse af klientaftalen og/eller interesseafvejningsreglen.

 

 

Persondatakategorier og konsekvenser ved manglende besvarelse:

 

Hovedparten af de personoplysninger, som vi behandler om afdøde og Interessenterne er almindelige personoplysninger om navn, adresse, fødselsdato, e-mailadresse og telefonnummer, slægtskab, oplysninger om eventuelle gaver og arveforskud, bankkonti, faktuelle oplysninger og vurderinger vedrørende boets aktiver og passiver, herunder personoplysninger i testamenter, anmeldelser af krav mv.

 

Vi behandler cpr.nr. og pasnummer og andre lignende identitetsoplysninger, hvor det følger af lov, herunder i medfør af dødsboskatteloven, boafgiftsloven og hvidvaskloven, f.eks. hvis der skal ske overdragelse af fast ejendom eller anden transaktion.

 

Hvis det er nødvendigt for at gennemføre skiftet, behandler vi også følsomme personoplysninger, f.eks. om etniske oprindelse, helbreds- og fagforeningsoplysninger. Det kan være i forbindelse med fastlæggelse af eventuelle retskrav, arvingsundersøgelser, til brug for håndtering af forhold vedrørende pension og sociale ydelser mv. Undtagelsesvis behandler vi også oplysninger om strafbare forhold og lovovertrædelser inden for det angivne formål. I tilfælde af at boet måtte vise sig insolvent er vi pålagt en særlig undersøgelsespligt.

 

De personoplysninger, som vi beder om at modtage i relation til hvidvaskloven er lovpligtige at meddele. De spørgsmål vi stiller i relation til personoplysninger i øvrigt, vil som udgangspunkt også være obligatoriske at svare på, f.eks. hvorvidt du fra afdøde har modtaget gaver og/eller arveforskud eller når vi beder om dit bank-kontonummer for at kunne udbetale arv. Manglende besvarelse kan derfor få negative konsekvenser for sagsbehandlingen og for dig.

 

 

Hvorfra modtager eller indhenter vi personoplysningerne:

 

Hovedparten af personoplysningerne modtager eller indhenter vi via vores legitimation som bobestyrer eller som advokat i henhold til skiftefuldmagt enten fra skifteretten og øvrige myndigheder eller forsikringsselskaber, banker m.fl., via afdødes dokumenter, herunder skattemappen, fra Interessenterne eller offentlige tilgængelige kilder.

 

 

Modtagere:

 

Som led i dødsboskiftet videregiver vi personoplysninger til skifteretter, domstole, andre myndigheder, forsikringsselskaber, banker, arvingsrepræsentanter, modparters advokater, modparter uden advokatrepræsentation, underleverandører, der bistår med rydning, makulering, og lignende, sagkyndige eksperter/rådgivere, herunder ejendomsmæglere og øvrige Interessenter. Videregivelse sker i relevant omfang til brug for gennemførelse af skiftet.

 

Personoplysninger overføres til lande uden for EU/EØS i det omfang det er nødvendigt af hensyn til fastlæggelse af et retskrav, f. eks. hvis afdøde har aktiver - eller boets Interessenter er hjemmehørende dér. I så fald vil spørgsmålet om fornødent blive taget op på et møde eller på anden måde, hvorunder det vil blive oplyst hvilke garantier mv., der gælder.  

 

 

Rettigheder, herunder klagemulighed og sletning:

 

Med hensyn til dine rettigheder har du ret til indsigt, ret til berigtigelse og til sletning, i det omfang der ikke konkret gælder undtagelser hertil.   

 

Klage over vores behandling af personoplysninger kan ske til Datatilsynet, Borgergade 28, 5. sal, 1300 København K, telefon

33 19 32 00 – www.datatilsynet.dk/dt@datatilsynet.dk. Vi vil dog sætte pris på, at du kontakter os inden du eventuelt beslutter at klage til Datatilsynet.

 

Sagen arkiveres efter at godkendelse fra myndighederne er modtaget og alle konti er nulstillet. Sletning fra vores systemer og destruering af sagen sker som udgangspunkt efter 10 år fra dette tidspunkt.  

 

Sikkerhed:

 

Nærmere oplysninger om fysiske, organisatoriske og tekniske sikkerhedsforanstaltninger findes i vores persondatapolitik, der findes på vores hjemmeside www.kjaer-advokat.dk.