Oplysning om håndtering af personoplysninger

Oplysning om behandling af personoplysninger

 

I henhold til den såkaldte persondataforordning skal vi give dig en række oplysninger, når vi modtager oplysninger om dig fra andre.

 

De oplysninger vi skal give dig er følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os
 2. Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.
 3. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.
 4. Kategorier af personoplysninger.
 5. Modtagere eller kategorier af modtagere.
 6. Hvor dine personoplysninger stammer fra.
 7. Opbevaring af dine personoplysninger.
 8. Retten til at trække samtykket tilbage.
 9. Dine rettigheder.
 10. Klage til Datatilsynet.

 

Her finder du en uddybning i forhold til de oplysninger, vi skal give dig.

 

Vi vil normalt bede om en separat samtykkeerklæring og tilsagn til emailkorrespondance. Du har endvidere mulighed for at underskrive de pågældende samtykker via vores hjemmeside. 

 
Oplysninger om vores behandling af personoplysninger m.v.

1.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Kjær Advokatfirma er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

 

Kjær Advokatfirma

Rådhusgade 23

9670 Løgstør

Cvr.nr. 26 02 67 68

Tlf. 98 67 17 88

Mail: mj@kjaer-advokat.dk

 

2.

Kontaktoplysninger på databeskyttelsesrådgiveren.

Hvis du har spørgsmål til vores behandling af dine oplysninger, er du altid velkommen til at kontakte vores databeskyttelsesrådgiver Mette Jespersen.

 

Du kan kontaktes vores databeskyttelsesrådgiver på følgende måder; pr. e-mail, telefon eller pr. alm. post, jf. kontaktoplysninger ovenfor.

 

3.

Formålene med og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger.

Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål

 • At kunne skabe kontakt i forbindelse med ønske om juridisk assistance
 • At kunne besvare en henvendelse via vores mail- og sagsbehandlingssystem
 • At kunne behandle din sag
 • At kunne opfylde lovgivningens krav

 

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

Persondataforordningens art. 6, art. 9, stk. 2, art. 10 samt databeskyttelsesloven.

 

Desuden behandles alm. personoplysninger i medfør af den gældende interesseafvejningsregel i persondataforordningens art. 6, stk. 1 f. Denne bestemmelse giver hjemmel til behandling, hvis man forfølger en legitim interesse – det vil sige, at den kan sikre en effektiv og hensigtsmæssig sagsbehandling.

 

Også særlovgivningen kan give hjemmel til behandling af dine personoplysninger – f.eks. hvidvaskloven, forældelsesloven, bogføringsloven m.fl.

 

Endelig kan vi behandle dine personoplysninger på baggrund af dit udtrykkelige samtykke. Jeg henviser i den forbindelse til vedlagte separate samtykkeerklæring.

 

4.

Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • personoplysninger i form af adresse, mailadresse, fødselsdato mv.
 • Såfremt sagen vedrører en forældreansvarssag, personskadesag, sag om testamente, straffesag, ejendomshandler mv. kan sagen omfatte følsomme personoplysninger, oplysninger om strafbare forhold samt oplysninger om dit cpr-nummer.

 

5.

Modtagere eller kategorier af modtagere:

Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Som led i sagsbehandlingen videregiver vi personoplysninger til modparter, domstole, myndigheder, forsikringsselskaber, ejendomsmæglere, pengeinstitutter samt andre relevante parter i sagen.

 

6.

Hvor dine personoplysninger stammer fra

Dine personoplysninger er hovedsagligt oplysninger, som du har givet os eller oplysninger, som vi ifølge aftale med dig har fået fuldmagt til at indhente. Hertil kommer evt. oplysninger fra offentlige myndigheder, domstole, ejendomsmæglere, pengeinstitutter, forsikringsselskaber mv.

 

7.

Opbevaring af dine personoplysninger

Vi har i Kjær Advokatfirma vurderet og besluttet, at alle sager slettes/anonymiseres 10 år efter, at sagen er afsluttet.

 

Opbevaring af sager i en 10 årig periode sker både af hensyn til dig som klient og af hensyn til Kjær Advokatfirma, således at det kan dokumenteres, hvilken rådgivning der er givet.

 

Dog kan vi oplyse dig om, at vi vil lægge vægt på alene at opbevare dine oplysninger så længe, vi har et legitimt formål med opbevaringen. Når det ikke længere har et sagligt formål at opbevare dine oplysninger, vil disse blive slettet.

 

Vi opbevarer således dine personoplysninger i max. 10 år, hvorefter de bliver slettet.

 

8.

Retten til at trække samtykke tilbage

Såfremt du har givet samtykke til vores behandling af dine personoplysninger, har du til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage.

 

Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor i punkt 1.

 

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

 

9.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig. Disse rettigheder vil kort blive nævnt nedenfor, men du er velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål i den anledning.

 

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.

 • Ret til at se oplysninger

Du har ret til at se de oplysninger, vi har registreret om dig, ligesom du har ret til at få udleveret en gratis kopi heraf.

 • Ret til berigtigelse

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

 • Ret til sletning.

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

 • Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

 • Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.

 • Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

 

Du kan i øvrigt læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk, ligesom du kan finde yderligere oplysninger på vores hjemmeside.

 

10.

Klage til Datatilsynet ((hvis Domstolsstyrelsen er rette klagemyndighed, skal du tilrette afsnit 12)).

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på.

 

Klage kan ske til: Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K, tlf. 33 19 32 00 eller mail dt@datatilsynet.dk. Du kan finde yderligere oplysninger på Datatilsynets hjemmeside www.datatilsynet.dk